виж видеото

Проект 1

 

На 04.03.2020 г. „ХС - Стил“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-1223-C01 „Подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на ХС - Стил ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансова подкрепа на Европейския съюз.

Целта на проекта е повишаване конкурентоспособността на ХС - Стил ООД и по-успешното му присъствие на националния и външния пазар, чрез увеличаване обема на произведената продукция, увеличаване на износа, оптимизиране на производствения процес, постигане на по-висока производителност и подобряване на качеството на предлаганите продукти.

Целта на проекта ще се постигне чрез инвестиция в дълготраен материален актив - Лазерна система за рязане и гравиране. Постигането на целта на проекта ще допринесе директно за постигане на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020, а именно - повишаване на производителността и увеличение на обема на износа на българските МСП.

От изпълнението на проекта се очакват следните конкретни резултати в рамките на 2-годишен период след годината на приключване на проекта:

1. Нарастване на нетните приходи от продажби

2. Нарастване на производителността

3. Изменение на средните генерирани приходи от износ

Проектът ще се изпълнява от 04.03.2020 г. до 04.01.2021 г.

 

Общата стойност на проекта е 534 000,00 лв., от които 317 730,00 лв. европейско и  56 070,00 лв. национално съфинансиране. 

 

Изпрати запитване

captcha